İ Ç İ N D E K İ L E R

 Ünver GÜNAY
Türk Halk Dindarlığının Önemli Çekim Merkezleri Olarak Dini Ziyaret Yerleri

Mehmet Metin HÜLAGÜ
Kayseri ve Çevresinde Kuzugüdenli Aşireti ve Eşkıyalık Olayları
 

Ali KUŞAT
Bir Değerler Sistemi Olarak “Kimlik” Duygusu ve ATATÜRK
 

Habil NAZLIGÜL
Azerbaycan Dînî Literatüründe Hz. Muhammed
 

 Kurtuluş KARAMUSTAFA ve Durdu Mehmet BİÇKES
Kredi Kartı Sahip ve Kullanıcılarının Kredi Kartı Kullanımlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma: Nevşehir Örneği
 

Mustafa KESKİN
Sarısaltık Ocağına Bağlı Aleviler’de Ölüm İle İlgili İnanç ve Ritüeller (Tunceli Karacaköy Örneği)

Pınar SOMAKCI
Türklerde Müzikle Tedavi

Suzan TOKATLI
Türkiye Türkçesinde Son Seste Tonlulaşma ve Uzun Ünlü Üzerine Bir İnceleme

Galip GÜNER
İlk Türkçe Gramer: Müyessiretü’l-Ulûm

Hasan BAKTIR

The Concept of Imitation in Plato and Aristotle (Aristo ve Plato’da Taklit)

Özgür YILDIZ
Türkiye’de Tarih Öğretiminin Sorunları ve Çağdaş Çözüm Önerileri

Serdar SAKİN
Ulusal Bir Devlet Kurucusu Olarak Mustafa Kemal ATATÜRK

 Şahin GÜVEN
Suudi Arabistan Üniversitelerinde Yapılan Bazı Tefsir Tezleri Üzerine

Tamer KAVURAN
Sanat ve Bilim’de Gerçek Kavramı

  

ÇEVİRİLER

S. M. İMADUDDİN
Çev : Menderes GÜRKAN
İslam Hukukunun Prensipleri

Ian ALMOND
Çev : Bilal GENÇ
Buda Masalları, Arabistan Rüyaları: Joyce ve Doğu Tasvirleri


Dergi ana sayfa