İÇİNDEKİLER

 

ÖN SÖZ

 

Nevzat ÖZKAN

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY

 

MAKALELER

 

Bayram DURBİLMEZ

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY’un Halk Bilimi Çalışmaları

 

Ahmet BURAN

Karma Diller ve İki Örnek: Klasik Osmanlıca ve Kürtçe

 

Ahmet GÜNŞEN

Göster-Görset-/Körset-Fiillerinin Yapısı Üzerine

 

Ali AKAR

Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği

Atabey KILIÇ

“Klasik Türk Edebiyatında Manzum Sözlük Yazma Geleneği ve

Türkçe-Arapça Sözlüklerimizden Sübha-ı Sıbyan”

 

Doğan KAYA

Sivas İlbeyi Yöresi Türkmenleri Halk Şairleri

 

Ercan ALKAYA

Dil ve Söz Bağlamında Kırım Karay Türklerinin Atasözleri

 

Fatma ÖZKAN

Fatih Kerimî’nin Türk Kadınına Bakışı

 

Gürer GÜLSEVİN

Kutadgu Bilig Türkçesinden Anadolu Ağızlarına

 

Hatice ŞAHİN

Terimlerin Genel Dile Yansımasına Dair Bazı Gözlemler

 

Hikmet KORAŞ

Günümüz Türk Lehçelerinde Gereklilik

 

İsa ÖZKAN

Şehriyar’ın Şiirlerindeki Kültür Değerleri

 

İsmail GÖRKEM

Anadolu Türk Ağıtlarının Mizahî Karakteri Hakkında

Bir Değerlendirme

 

Muharrem ÖÇALAN

Ağız Araştırmalarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanılması ve

Ağız Tezleri İçin Yenilik Önerileri

 

Namık ASLAN

Manzum Dini Hikâyeler ve Kirdeci Ali’ye Ait Olduğu Söylenen İki Hikâye Metni (Güvercin ve Geyik Destanları)

 

Nesrin BAYRAKTAR

Kavram ve Anlam Boyutunda Sarı ve Tonları

 

Nevzat ÖZKAN

Ahmet Cevdet Paşa’nın Türk Dili Hakkındaki Görüşleri ve Eserleri

 

Ruhi ERSOY

Şehirleşme-Halk Kültürü İkileminde Sorunlar ve

Bazı Çözüm Önerileri

 

Ünver GÜNAY

Türk Dünyasında Kronolojik Sistemler

 

Yaşar KALAFAT

Türk Halklarında Kurt Ağzı Bağlama İnancı