KAPAK

İÇ KAPAK ARKASI

İÇİNDEKİLER

 

Alper ARSLAN

Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Turizm İlişkisi Üzerine Ekonometrik Analiz

 

Asuman AKDOĞAN ve Yıldız ÇİRLİ

İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış kaynaklardan Yararlanma : Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşuna Yönelik Bir Araştırma

 

Dilşen ONSEKİZ

Determination Of Housing/Housing Area Demand Indicators Of Industrial Employees In Kayseri

 

Dilşen ONSEKİZ ve Semih Halil EMÜR

Kent Parklarında Kullanıcı Tercihleri ve Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenmesi

 

Filiz ADIGÜZEL TOPRAK

Oral Narrating Tradition of The Arab World: A Source Of Inspiration For The Miniature Paintings Of Hariri’s Maqamat

 

Gülay KARŞICI

Club Kültürü ve İzmir Club Scene

 

Hakan PELHİVAN

Karadeniz Ereğli’li Herkül

 

Hasan BAKTIR

From “Turkish Renegade” to a “Penny University”: The Introduction and Negotiation of The Coffee-houses in England

 

Hava SELÇUK

Osmanlı Devletinde Merkez-Taşra İlişkisi Bağlamında Avarız, Nüzul ve Sürsat Vergileri (Şer’iyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Kayseri Sancağı)

 

Murat ÇETİN ve Eyyup ECEVİT

Yenilikler, Öğrenme ve Ekonomik Kalkınma: Gelişmiş Bölgesel Ekonomiklerden Örnek Uygulamalar

 

Mustafa CAN

Küreselleşme, Eğitim Sistemleri ve Üniversite Gençliği

 

Savaş MARAŞLI

Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 15. ve 16. Yüzyıl Ciltleri

 

Turan SAĞER ve Ünal İMİK

Müziksel Beğenide Sosyal Statünün Rolü

 

Vahit İLHAN

Yeni Dünya Düzeninde İletişim Politikaları ve Değişim: Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları ve Tüketim Yönelimleri

 

Yahya BAĞÇECİ

XIX. Yüzyılın Sonlarında Anadolu’da Çıkan Ermeni İsyanlarına Karşı Osmanlı Devleti’nin Aldığı Askeri Tedbirler

 

-Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları-