KAPAK

İÇ KAPAK ARKASI

İÇİNDEKİLER

 

Prof. Dr. Mevlüt Çağlar
İhracat Üzerine


Prof. Dr. Cihan Dura

Bilimsel Metot ve Ekonomi; Gözlem Metodunun Karşı Hücumu ve Bu Metodun Zenginleştirilmesi

Doç. Dr. Muzaffer Civelek

Yan Mamullerin Değerlendirilmesinde Net Gerçekleşebilir Değer Yöntemi


Doç. Dr. Cemal Özgüven

Ders Programı Hazırlamak İçin 0-1 Programlama Modelleri


Doç. Dr. Faruk Andaç
Dayanışma Aidatının Türk Sendikal Faaliyetleri İçindeki Yeri ve Önemi


Doç. Dr. Mansur Atalay

İktisadi Olmayan Faktörlerin Kalkınmadaki Etkilerinin Türkiye Açısından Bir Değerlendirmesi


Doç. Dr. Cengiz A. Sedef

Enflasyonun İşletmelerin Sermaye Yapılarına Etkileri Üzerine Bir İnceleme

 

Doç. Dr. Mehmet Çınar
Noy Yöntemine Bilgisayar Desteği Verilmesi ve Algoritmasının Değiştirilerek Etkinliğinin Artırılması


Doç. Dr. Cengiz Yılmaz,  Arş. Gör. M. Sıtkı İlkay

Malzeme İhtiyaç Planlaması Sisteminin Başarısı İçin Gerekli Şartlar ve Uygulama Problemleri

Doç
. Dr. Cengiz Yılmaz Ör. Gör. Tülay Muğaloğlu
Üniversite Sanayi İşbirliği Nasıl Geliştirilir?

Doç. Dr. Mehmet Çınar, İlhami Vural

Endüstri İşletmelerinde Yönetim Bilgi Sistemi Oluşturulmasına Yönelik Bir Genyöntem


Yrd. Doç. Dr. M. Şükrü Akdoğan

Üniversite - Sanayi İşbirliğinde Tarafların  Birbirlerinden Somut Beklentileri


Öğr. Gör. Kasım Karahan
Halıcılığın Tarihi İçinde Türk Halıcılığının Yeri ve Yapısı


Öğr. Gör. Ali Kaya

Halkla İlişkilerin Yönetimde Yeri ve Önemi


Araş. Gör. Ahmet Doğan,  Araş. Gör. M. Sıtkı İlkay

Bir Bütçeleme Uygulaması


İlhami Vural

Mamul Hayat Seyri ve Mamul Hayat Seyri Boyunca Pazarlama Yöneticilerinin Görevleri


Prof. Dr. Ahmet Uğur

Kemal Paşa - Zade’nin VIII. Defteri


Prof. Dr. Cihat Tunç

İmam - Hatip Liselerinde Akait ve Kelam Öğretimi


Prof. Dr. Ünver Günay

Ziya Gökalp ve Din Sosyolojisi


Doç. Dr. Murtaza Korlaelçi

Gabriel Marcel’e Göre Teknik ve Günah


Doç. Dr. Ali Toksarı

Evlenmede Maturidi’ye Göre Şahitlik


Doç. Dr. Selahattin Polat

Gayb Meselesi ve İmam Maturidi

Ebu Mansur El - Maturidi’ nin Tefsir ve Te’vil Anlayışı


Yrd. Doç. Dr. Ahmet V. Ecer

Tarih Boyunca Mekke’nin Yönetimi

 

Dr. M. Kemal Atik
Te’vilatü’l -Kur’an Çerçevesinde Maturidi’nin Müteşabih Ayetleri Anlayışı


Dr. Mehmet Türkmen

İbn-i Hacib

 

Dr. Talat Sakallı
İbn Hacer - Ayni Çatışmasının Buhari Şerhlerindeki Tezahürü


Öğr. Gör. Mustafa Çuhadar

İbn-i Tağribirdi’nin Hayatı ve Eserleri  


Dr. Hasim Cemal Abdullah Çev: H. Yunus Apaydın

İslam Hukukunda Yargı Kararlarının Temyizi


Öğr. Gör. M. Şevki Aydın

Mehmed Şemseddin’in Fikir Dünyası

 

Araş. Gür. Şefaettin Severcan
Keşfi’nin Selim - Name’si

 

TARİH - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI


Yrd. Doç. Dr. Kemal Göde

Türkler’de Saray Teşkilatı ve Hayatı

 

Yrd. Doç. Dr. M. Metin Karaörs
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin Cümlelerinin Tahlili ve Cümle Çeşitlerinden Örnek Tahliller

 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Keskin
Milli Mücadele Başlarken Anadolu’nun Demografik Yapısı


Yrd. Doç. Dr. Ümit Tokatlı
Cümle Talihli Örnekleri

 

Yrd. Doç. Dr. Cihan Okuyucu
Cinani’nin Riyazü’l-Cinanı

 

Yrd. Doç. Dr. Ersoy Taşdemirci
Osmanlı İmparatorluğu’nda Medreseler


Dr. Necati Fahri Taş
Tanzimat’ın Getirdikleri


Mustafa Parlak
Ahmet Mithat Efendi’nin Türkçülük Anlayışı


Kitap Tanıtma