KAPAK

İÇ KAPAK ARKASI

İÇİNDEKİLERProf. Dr. Cihan DURA

Bilimsel Metot ve Ekonomi; Sornut  Metotla Soyut Metodun Birleştirilmesi

Doç. Dr. Ö.
Adil ATASOY

Seyahat Acentalarının Hac ve Umre Seyahati Düzenleme Hizmetleri

 
Doç. Dr. Mehmet ÇINAR

Üretim Sistemlerinde Ara Depolama Sorunu

  
Doç. Dr. Cengiz YILMAZ

 A Review Of Lot Sızıng Techniques


Yrd. Doç. Dr. Yadigar İZMİRLİ

İflasın Kaldırılması


Yrd. Doç. Dr. Kasım KARAHAN

Pazarlama Programlarının Başarıya Ulaşmasında Fiyatlama Stratejilerinin Önemi

  
Öğ. Gör. Ali KAYA

İçtihatta Dönmede Bir Örnek Olay Seçim Sistemi


Arş. Gör. Asım ÇELİK

Bir Finans Sistemi Olarak İslam Bankacılığı ve Dünyadaki Uygulaması

Arş. Gör. İlhami VURAL

Serbest Bölgelerin Türk Dış Ticaretine Muhtemel Katkıları


Yrd. Doç. Dr. Şükrü AKDOĞAN

Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinin Kayseri’de Kullanımına İlişkin Bir Araştırma


Doç. Dr. Osman UNUTULMAZ

Kalite Anlayışı ve Ahlakı

 
Prof. Dr. Ahmet UĞUR

Bilad-ı Türkmaniyyenin Yeğeni olan Büyük Devlet Adamı Yavuz Sultan Selim

Prof. Dr. Cihat TUNÇ

İslam Dininin Emir ve Yasaklarındaki Hikmetler


Doç. Dr. Murtaza KORLAELÇİ

Gabrie1 Marcel’in Din Anlayışı

 
Doç. Dr. Ali TOKSARI

Ali İsnad Açısından ABD B. Humeyd ve Kütüb-i Sitte İmamlarının Sulasiyyatı


Doç. Dr. Selahaddin POLAT

Buhari’nin Sahih’ine Yapılan Bazı Tenkidlerin Değerlendirilmesi


Doç. Dr. Celal KIRCA

Mehmet Akif’in Şiirlerine Konu ettiği Ayetler ve Tahlili


Doç. Dr. Ahmet COŞKUN

Buhari’nin Sahihindeki Bazı Rivayetlerde ve Bab Başlıklarında Rızık ve İktisat


Doç. Dr. Talat SAKALLI

İbn Hacer - Ayni Çatışmasının Buhari Şerhlerindeki Tezahürü

 
Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet SEVGİ

Seyyid Burhaneddin’in Anadolu’ya Getirdiği DinamizmDr. Sebahaddin SAMUR

Kudüs Şer’i Mahkeme Sicilleri


Yrd. Doç. Dr. Yunus APAYDIN

Sahabi Sözünün Hukuki Değeri

 
Rasim DENİZ

Şa’ban Efendi Cöngünde Bağdad Şehri ile ilgili Bazı Notlar


Erdoğan PAZARBAŞI

Vanı Mehmed Efendi’nin Hayatı ve Eserleri

 
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim GÜZEL

Abdullah B. Vehb El - Kureşi ve «Kitabu’l- Kader» İsimli Eseri Üzerine Kısa Bir Değerlendirme


Dr. H. Cemil ABDULLAH Çev.Yrd. Doç. Dr. Yunus APAYDIN
İslam Hukukunda Yargı Kararlarının Temyizi


Habil NAZLIGÜL

Kitap Tanıtma

 
Yrd. Doç. Dr. Kemal GÖDE

Türk İslam Kültür ve Medeniyeti Tarihine Umumi Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KESKİN

Ziya Gökalp’te Vatan Kavramı


Yrd. Doç. Dr. Kemal GÖDE

Hocamız Prof. Dr. Bahaeddin Ögel (1924 . 1989)


Yrd. Doç. Dr. Cihan OKUYUCU

Gazel Şerhi Örnekleri


Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARGUNŞAH

II. Murad Devrinin (1421 - 1451) ünlü Hekimi Muhammed Bin Mahmud Şirvani ve Türkçe Eserleri

Yrd. Doç. Dr. Hülya ARGUNŞAH

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Halk Edebiyatı ve Divan Edebiyatı Hakkındaki Fikirleri 499


Yrd. Doç. Dr. Metin KARAÖRS

Türk Dil Bilgisi Cümle Tahlili Örnekleri

 
Yrd. Doç. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ

Osmanlı İmparatorluğunda Medreselerin Bozulmaları, Medreselerin İslah Etme Teşebbüsleri ve Kapatılmaları

Dr. Kudret ALTUN

Tarihçi Olarak Bilinen Gelibolulu Ali’nin Edebi Yönü


Mustafa PARLAK

Aşık Hasreti ve Şiirlerindeki Motifler


Oğuz GÜLER

Kapadokia İkonografigi’sinde Erciyes Dağının Yeri

 
Şefaettin SEVERCAN

Bursalı Mehmet Tahir Efendi ve Siyasete Müteallık Aşar-ı İslamiyyesi

 
Şefaettin SEVERCAN

Kitap Tanıtma

 
Şefaettin SEVERCAN

Kitap Tanıtma

 
Şefaettin SEVERCAN

Kitap Tanıtma

 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARGUNŞAH

Kitap Tanıtma


Tahsin NART

Tez Özeti


Edip Semih YALÇIN

İçişleri Bakanlığının Cumhuriyet Dönemi Teşkilatlanması (1920-1946)

Mustafa EKİNCİKLİ

Türk Ortodoksları (Başlangıçtan Milli Mücadele Sonuna Kadar)

 
Ayhan ÖZTÜRK

Milli Mücadele’de Gaziantep

Dr. Kasım KARAHAN

Kayseri’de Halıcılık ve Bölge Halıcılığının Pazarlama Problemlerinin Çözümüne İlişkin Bir Araştırma

 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencileri’nin

1989-1990 Öğretim Yılında Hazırladıkları Tezler