KAPAK

İÇ KAPAK ARKASIİÇİND
EKİLER


İKTİSAT


Prof.Dr. Muzaffer CİVELEK, Doç.Dr. Kemalettin ÇONKAR

Finansal Tabloların Kullanım Amaçları ve Oluşumlarını Etkileyen Unsurlar

Prof.Dr. Cihan DURA
Eğitim ve Ekonomi İlişkileri

Yrd.Doç.Dr. Ali KAYA

Bunlar Belediyemize Nasıl Reva Görüldü?

Doç.Dr. Metin TOPRAK

Türkiye Ekonomisinde Reel ve Finansal Etkileşim: Bankacılık Kesimi Fonlarında Kaynak-Kullanım-Maliyet 1990-1994

Dr. Nisfet UZAY

Keynes’de Ekonomik İstikrarsızlığın Bir Kaynağı Olarak Belirsizlik ve Bekleyişlerin Yeri

İLAHİYAT


Prof.Dr. Hüseyin ATAY

“Semantik”

Prof.Dr. Cihat TUNÇ
İslam Düşüncesinin Temel Meseleleri

Doç.Dr. H.Yunus APAYDIN

Hz. Peygamber’in Fonksiyonu ve Sünnetin Değeri

Doç.Dr. Abdurrahim GÜZEL

Kelami Problemlerin Kültürel ve Siyasal Boyutu

Dr. A.Vahap TAŞTAN

Almanya’da İkinci Kuşak Türklerde Kimlik Sorunu

Dr. Ahmet Kamil CİHAN

İbn Sina’nın eş-Şifa Adlı Eseri

Araş.Gör. Celal TÜRER

Amerikan Pragmatizminin Gelişimi
 

FEN-EDEBİYAT

Prof.Dr. Abdulkadir YUVALI
Mozaik Kültür Kavramının Türk Kültür Tarihi Bakımından Değerlendirilmesi

Doç.Dr. Mustafa KESKİN

Kayseri’de İki Mevlevi Tekkesi

Yrd.Doç.Dr. M.Metin HÜLAGU

Mouvahhidin Society
 
Yrd.Doç.Dr. Yasemin DEMİRCAN
“Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları” İsimli Eserin Tanıtım ve Tenkidi Hakkında

Prof.Dr. Cihan OKUYUCU

Tutmacının Gül ü Hüsrev’i

Yrd.Doç.Dr. Hülya ARGUNŞAH

Ziya Gökalp’ın Limni ve Malta Mektuplarında Aile, Kadın ve Çocuk Eğitimi Fikri

Yrd.DoçDr. Nevzat ÖZKAN

Kayseri ve Yöresi Ağızları Üzerine Yapılan Çalışmalara Bir Bakış

Yrd.Doç.Dr. Kadir GÜLER

XIX. Asır Şuarasından Arifi ve Pesendi’nin Kütahya Methiyeleri

Yrd.Doç.Dr. Suzan S. TOKATLI

Ek Varyantlar Olayı

Dr. Mahmut ŞARLI

Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi’ndeki “Sad Kelime-i Ali” Tercümesi ile “Mie Kelime-i Ali” Tercümesi

Dr. Mustafa ASLAN

Haşmet Külliyatı’nın Değerlendirilmesi

Dr. Mustafa PARLAK

Sadri Ertemin “Çıkrıklar Durunca” Romanı’nın Tahlili

Okutman Ali YILDIZ
Tanpınar’a Göre Doğu ile Batı Arasında Tertip

Araş.Gör. Bayram DURBİLMEZ
Muhyiddin Abdal’ın Tuyuğ ve Maniler’i

Araş.Gör. Mustafa KÖMÜRCÜ

Behçet Necatigil’ in Şiirlerindeki Batı Mitolojisine Ait Kavramlar Üzerinde Bir İnceleme

Araş.Gör. Erhan AYDIN

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yapılmış Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisansüstü Tezler Bibliyografyası

Doç.Dr. İbrahim YILGÖR

Theory of Poetry and Irnagination in William Wordsworth

Doç.Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ

Atatürk’ün Halk Eğitimi Hakkında Görüşleri ve Atatürk Döneminde Türkiye’de Halk Eğitimi Faaliyetleri

Yrd.Doç.Dr. Niyazi CAN
Türkiye’de Yüksek Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları ve Örgütsel Yapı

 

KİTAP TANITMA


Dr. Necati AVCI
Kitap Tanıtma