KAPAK

İÇ KAPAK ARKASI


İÇİNDEKİLERFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Edebiyat Bölümü


Prof.Dr. Ahmet TEMİR

Türkiye Türkçesindeki-Sal/Sel Sıfat Eki Nereden Geliyor?

 

Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY
Şah İsmail Hikayesi Üzerine Türkiye’de Yapılan Çalışmalar

 
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ASLAN

Nazim Divanında Hüsn-i Hat Terimleri
 

Dr. Mustafa PARLAK
Sadri E. Ertem’in “Bir Şehrin Ruhu” İsimli Hikayesinin Tahlili


Dr. Nuran YILMAZ
Veysi’nin Dürretü’t-Tac Adlı Siyeri ve Nüshalarının Tanıtımı
 

Okutman Sevinç ÜÇGÜL
Çağdaş Rus Edebiyatında Öykü. Konstantin Paustovski’nin “Telgraf” Öyküsünde İçerik ve Anlatım Paktı


Arş.Gör. M. Fatih KÖKSAL
Şu’ara Tezkirelerine Göre Kayserili Şairler


Arş.Gör. Erhan AYDIN
Kitap Tanıtma, Nevzat ÖZKAN, Gagauz Türkçesi Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları : 657, Ankara 1996. XVII

 

Tarih Bölümü


Prof.Dr.
Mustafa KESKİN

Mehmed Akif Ersoy ve “Hakkın Sesleri”
 

Dr. Muhammet KARAKAŞ
Birinci Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı


Arş.Gör. Hava SELÇUK
İbn-i Hallikan’ın Vefayatü’l-Ayan Adlı Eserindeki Selçuklu Devlet ve İlim Adamları


Arş.Gör. A. Afşin ÜNAL
İbnü’l Esir’in “El-Kamil fi’t-Tarih” İsimli Kaynak Eserinin “Selçuklu Kültür ve Medeniyeti” Bakımından Bir Değerlendirmesi
 

Arş.Gör. Gülbadi ALAN
Gülşehri’nin Hayatı ve Eserleri


Arş.Gör. Özen TOK
Rahatü’s-Sudur ve Ayetü’s-Sürur’da Geçen Selçuklu Teşkilat Tarihi ile ilgili Hususlar
 

Arş.Gör.Dr. Hasan Ali ŞAHİN
Kültepe Metinlerinde Geçen Rahip ve Rahibeler

 

Eğitim Bilimleri


Prof.Dr. Ersoy TAŞDEMIRCI
Yüzyılımızın Başından Günümüze Kadar Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Çağdaş Pedagoji Akımları


Yrd.Doç.Dr. Niyazi CAN
Onuncu Milli Eğitim Şurası Kararları Işığında Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü Hiyerarşik Yapısının Değerlendirilmesi


Yrd.Doç.Dr. Mehmet ARSLAN
21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Yükseköğretimin Durumu ve Belli Başlı Sorunları
 

Arş.Gör, İsmail AYDOĞAN
Etkili Okul
 

Sanat Tarihi Bölümü


Prof.Dr. Kerim TÜRKMEN
Arap Yazısının Kaynağı ve Çeşitleri
 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Yrd.Doç.Dr.Habil NAZLIGÜL

Bakü El Yazmalar Enstitüsü ve Mevcut Bazı Yazmalardan Seçme Bibliyografya
 

Öğr. Gör.Dr. Seyfullah KORKMAZ
Selçuklular’da Nevruz Kutlamaları
 

S.H. Nasr, O. Leaman Çeviri: Dr. Celal TÜRER
Ahlak
 

Dr. Faris ÇERÇİ
Künhü’l-Ahbar  IV


Dr. Necati AVCI
Osmanlı Tarihi Yazarlarından Mısırlı Abdurrahim el-Abbasi ve Eserleri

 

Dr. Ramazan ERTÜRK
Tanrı’yı Algılamak


Dr. Ramazan ERTÜRK
The Nature Of Beliefs And Their Relation To Will
 

Dr. Menderes GÜRKAN
Zimmiyi Öldüren Müslüman’a Kısas Uygulanması
 

Dr. Mahmud Arafe MAHMUD, Çeviri :Seyfullah KORKMAZ
Irak Büveyhileri Dönemi Paraları ve Bunların Tarihi Değeri

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER EAKÜLTESİ

 

Prof.Dr. Cihan DURA
Fonksiyonların Ekonomik Teoride Kullanımına Örnekler


Yrd.Doç.Dr. Yunus DURSUN
Tüketici
lerin, Gazetelerin Hediye Kuponları Dağıtım Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Davranışları


Doç.Dr. A. Asuman AKDOĞAN
Kayseri Özel Sektör İşletmelerinde Teknolojik Değişim ve Uyum Çabaları

 

Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Örgütsel Etkinlik
 

Dr. Şaban UZAY
Finansman Giderlerinde Kısıtlama ve Muhasebeleştirilmesi

 

Arş.Gör. Azzem ÖZKAN, Arş.Gör. Aytekin ALTIPARMAK
Ülkemiz Sosyal Güvenlik Kurumlarından SSK’nın Sorunları ve Çözüm Önerileri


Arş.Gör. Aytekin ALTIPARMAK
İktisat ve İktisadi Düşünce Tarihi Üzerine Bir Bib1iyografya Denemesi (1929-1994)